22 Ekim 2020 Perşembe
 
 
Site İçi Arama  
 
 Mail List  
Gelişme ve gücellemelerden haberdar olmak istiyorsanız Mail Listimize Katılın!..
Katıl Çıkart

ŞİRKETLERDE WEB SİTESİ

Hüseyin BOZKURT
Bu yeni düzenleme ile kamuoyunun aydınlatılması amaçlanmış olup, bu sayede kişiler, internet sitelerine girerek şirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo ve çağrılara kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

Hüseyin BOZKURT
Yeminli Mali Müşavir
huseyinbozkurt@firatymm.com

                  

                         ŞİRKETLERDE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU

                        Yeni TTK, 1524 üncü maddesi ile her sermaye şirketine internet sitesi yapma zorunluluğu getirmektedir. Bu yeni düzenleme ile kamuoyunun aydınlatılması amaçlanmış olup, bu sayede kişiler, internet sitelerine girerek şirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo ve çağrılara kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Internet sitesinde bulundurmakla yükümlü olduğu belgeleri bulundurmayan ya da yanlış bilgilere yer veren şirket hakkında kanuna aykırılığın ve Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün cezai ve hukukî sonuçları doğar. Cezai yaptırımlar saklı tutulmuştur.

                   Günümüzde hemen her şirketin iyi ya da kötü bir WEB sitesi var olmakla birlikte SPK ya tabi halka açık şirketler hariç, hemen bütün şirketlerin WEB sayfaları yasanın aradığı özelliklerden uzaktır. Bu nedenle, şirketlerin tamamına yakın kısmı WEB sayfalarını yenileyeceklerdir. WEB sitesi zorunluluğu 01.07.2013 tarihinde başlayacak olup, yaklaşık 20 ay zaman kalmıştır.

                   Öte yandan, WEB sitesinde yayımlanması gereken konuların neler olduğunu, sizler için araştırdık. Yeni TTK maddelerinden tespit ettiğimiz ve WEB sitesinde yayımlanması zorunlu konular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

                 1-Kanunun 39 maddesine göre; tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermayeleri ile şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, müdürlerin ve yöneticilerin adları ve soyadları internet sitesinde yayımlanır.

                 2-Kanunun 171 inci maddesine göre; bölünmeye katılan sermaye şirketleri, ilgililerin inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilanı internet sitesinde yayınlarlar.

                 3-Kanunun 174 üncü maddesine göre bölünen şirketler; alacaklarını internet sayfasında yayımlarlar. Teminat verilmesi için istemde bulunmaya davet edilir.

                 4-Kanunun 198 inci maddesinde; şirket sermayelerinin %5,10,20,25,33,50,67 veya %100 nü temsil eden paylarda, bu oranların altına düşme ve üstüne çıkması durumunda; bu değişiklikler yıllık faaliyet ve denetim raporlarında açıklanarak WEB sayfasında yayımlanır.

                 5-Yasanın 353 üncü maddesine göre şirketlerde fesih davalarının sonuçlandığı mahkeme kararı internet sayfasında yayımlanır.

                 6-Tüzel kişi ortakların Yönetim kuruluna seçilmesi halinde, yasanın 359 uncu maddesi uyarınca tüzel kişi ve bir üyesi internet sitesinde yayımlar.

                 7-Seçilecek şirket ve şirket topluluğu denetçileri de; yasanın 399 uncu maddesi uyarınca internet sitesinde yayımlanır.
                 8-Genel Kurul kararları da yasanın 414 üncü maddesi uyarınca internet sitesinde  yayımlanır.

                 9-Kanunun 420 inci maddesine göre finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesine dair konular internet sayfasında yayımlanır.

               10-Kanunun 422 inci maddesine göre genel kurul tutanakları internet sitesinde yayımlanır.

                11-Genel Kurul yetkili temsilcileri de Kanunun 428 inci maddesine göre internet sitesinde yayımlanır. Yönetim Kurulunun genel kurula çağrıları da yayımlanmak zorundadır.                                                  

                12- Kanunun 448 inci maddesine göre; yönetim kurulu, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü şirketin internet sitesine koyar.
                13-Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin mahkeme kararları kanunun 450 nci maddesi uyarınca internet sitesinde yayımlanır.

                14-Şirket esas sözleşmelerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararları kanunun 455 inci maddesine göre internet sitesine yayımlanır.

                15-Sermaye artış kararları da, kanunun 460 ıncı maddesine göre internet sayfasında yayımlanır.

                 16-Yeni pay alma haklarının kullanılması ile ilgili açıklamalar da kanunun 461 inci maddesi uyarınca internette yayımlanır.

                 17-Sermaye ödeme borçlarını yerine getirmeyenleri, şirket yönetimi, kanunun 482-483 üncü maddeleri uyarınca internet sitesinde yayımlar.

                 18-Yönetim Kurulu; yasanın 486 ncı maddesi uyarınca hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan ederek, ayrıca şirketin internet sitesinde yayımlar.

                 19- Kanunun 524 üncü maddesine göre; anonim şirketin ve topluluk şirketlerinin finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmek ve şirketin internet sitesine koymak zorundadır.

                  20- Tasfiye işlemlerinde Kanunun 541 inci maddesine göre; adresi belli olmayan alacaklılarına internet sitesinden duyuru yayımlayarak alacaklarını bildirmeye çağrılır.

                  21-Kanunun internet sitesi başlıklı 1524 üncü maddesinde ise;

                        a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

                        b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

                       c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

                       d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

                      e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

                      f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.

                      g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

                      h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

                    ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

                    i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

                    j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

                   k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

                    İnternet sitesinde yayımlanmak zorundadır. Bu konularda zorunluluğa uyulmaması, ilgili işlem ve kararların iptaline yol açacağı gibi yönetici ve yönetim kurullarının sorumluluğuna neden olacaktır. Ayrıca, ilgililer hakkında ceza hükümleri de uygulanabilecektir.

                 Kanun hükümlerinde ve idari kararlarda yayım süresi belirtilmişse bu süre kadar, belirtilmeyenlerde duyuru ve ilanlar en az 6 ay internet sitesinde kalacaktır. Daha az kalırsa hiç yayımlanmamış sayılacaktır. Mali tabloların ise; en az beş yıl yayında kalması gerekmektedir.

                    İNTERNET SİTESİ İLE İLGİLİ CEZAİ SORUMLULUK

                   Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

                   Görüldüğü üzere; konunun yeterince ciddi ve yakın tarihli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu hazırlıkların yapılması epey zaman alacağından, altyapı çalışmalarının hemen başlatılması şirketlerin lehine olacaktır.

 

Bu Haber 64436 Defa Okunmuştur...
Bu Yazı İçin Yapılan Yorumlar
TÜM YORUMLAR
Topam 0 Yorum Yapılmıştır...

 

 

BU YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
MUTLULUK
Şirket yöneticilerine maaş
Poğaça, Kdv Oranları Ve Vergi Bilinci
DEĞER VERMEK
NEDEN ANONİM ŞİRKET?
5N 1K
Yönetimde muhasebenin önemi
KAPI
ÖFKE
SUÇLAMAK
ŞİRKETLERDE ARŞİV ve DOSYALAMA
PERDE PİLAVI
CARİ HESAP
GİTMEK
ZOR, KOLAY OLANDIR
GÜLMEK
DÜŞÜNMEK
PAYLAŞMAK
KAPIYI İTEN BAŞARIYOR..!
KARARSIZLIK
Tel : 0 342 220 49 00 ( 3 hat ) Fax : 0 342 220 50 71
Degirmiçem Mahallesi 14 Nolu Sokak No : 8 Kat : 4 / 12 27090 GAZIANTEP e-mail : info@firatymm.com
 
Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Yapılmıştir.